การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดโรคใบจุดในใบพริกด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกเสาวรส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาภา เพชรปัญญา, ปิยธิดา จำปาขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาทางการเกษตรเกี่ยวกับพืชมีมาก เช่น โรคใบจุด โรคเน่าระดับดิน โรคแอนแทรกโนส โรคใบไหม้ โรคเหี่ยว โรคราสนิมขาว โรคราเขม่าดำ โรคราแป้ง โรคเน่าเละ โรคเน่าดำ โรคปุ่มปม โรคแคงเกอร์ โรคใบสีส้ม เป็นต้น โรคพืชเหล่านี้เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรียXanthomonas campestris pv. Vesicatoria(วธกา พลงภูเขียว พัชนิดา นักธรรม และ เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 2555) และไวรัส ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลหรือได้ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง

เนื่องจากมีโรคพืชที่เกิดขึ้นมากทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าโรคพืชที่สังเกตและพบเจออยู่บ่อยๆคือโรคใบจุดในพืช เช่น ใบพริก กะหล่ำปลี มะเขือเทศ ฝรั่ง คะน้า ผัดกาด ถั่ว ใบมันสำปะหลัง โดยคณะผู้จัดทำได้นำใบพริกมาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้และนำสารสกัดจากเปลือกเสาวรสมาเป็นตัวยั้งยั้งการเกิดโรคใบจุดในใบพริก เนื่องจากเปลือกของเสาวรสมีสรรพคุณหลายอย่างมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน กำจัดสารพิษในหลอดเลือด มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรียหลายๆชนิดและสารสกัดจากเปลืองเสาวรสยังมีสารฟีนอลิกซึ่งสารฟีนอลิกมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อXanthomonas campestris pv. Vesicatoria(ผาณตา เอี้ยวซิโป แวววลี โชคแสวงการ ชฎาพร พรมแดน และ พิมพ์หทัย นิลเกษม 2560) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคใบจุด ในแต่ละความเข้มข้นและในแต่ละปริมาณของสารฟีนอลิกมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้แตกต่างกันออกไปและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งที่แตกต่างกันอีกด้วย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และยังพบโปรตีนอัลบูมิน โฮโมโลกัสในเมล็ด มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารสกัดจากเสาวรสมีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งได้อีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนำเปลือกเสาวรสมาทำการสกัดเมทานอล แล้วทำการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อตรวจหาสารออกฤทธิ์สำคัญ พบว่า เปลือกเสาวรสมีสารรูติน (สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติผลึกสีเหลือง) ไพโรแกลลอล (สารประกอบฟีนอลชนิดหนึ่ง) และกรดแกลลิค นอกจากนี้ยังพบว่าเสาวรสเปลือกสีเหลืองที่สกัดด้วย เมทานอล มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุด โดยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกหรือฟลาโวนอยด์รวม เป็นสารออกฤทธิ์ยั้งยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ที่ทำให้เกิดโรคใบจุดใบในพริก((วธกา พลงภูเขียว พัชนิดา นักธรรม และ เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 2555))

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำเกิดแนวคิดที่จะจัดทำโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการยังยั้งการเกิดโรคใบจุดในใบพริกด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกเสาวรส เพราะในสกัดหยาบจากเปลือกเสาวรสมีสารฟีนอลิกสามารถยั้บยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ที่ทำให้เกิดโรคใบจุดในใบพริกได้