สมบัติบางประการของ Subcycle graph

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมนี หิมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สมบัติบางประการของ Subcycle graph เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเพื่อค้นหาทฤษฎีและการพิสูจน์สมบัติบางประการของ โดยการนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีจำนวนมาใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎี โดยโครงงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการสังเกตจุดที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกา พบว่า เราสามารถสร้าง Regular cycle graph ที่มี 12 จุดได้ อีกทั้งยังมี Subcycle ด้วย จึงทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาจำนวนของ Regular subcycle จนนำไปสู่ผลสืบเนื่องต่างๆ ซึ่งทฤษฎีที่คิดค้นได้ทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่อง “เงื่อนไขการเป็นกราฟ ก็ต่อเมื่อ ” และ “จำนวนของกราฟ เท่ากับ เมื่อ เป็นจำนวนคี่และเท่ากับ เมื่อ เป็นจำนวนคู่ ”เงื่อนไขของกราฟ จำนวน รูปใดๆ จะมีจุดที่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกัน คือ “Regular subcycle ที่มี รูปใดๆ ของ Regular cycle graph ที่มี จุด จะมีจุดที่ซ้ำกัน ก็ต่อเมื่อ เมื่อ คือจุดเริ่มต้น และ คือระยะห่างระหว่างจุดของ Regular subcycle รูปที่ ใดๆ” และสุดท้าย “จำนวนจุดยอดมุมที่ซ้ำกันของ Regular subcycle ที่มี จุด จำนวน รูป เท่ากับ จุด”