ระบบควบคุมการเติมธาตุอาหาร สำหรับการปลูกพืชเเบบไฮโดรพอนิกส์โดยใช้บอร์ด KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษนันท์ ทุ่งปรือ, ปาณิสรา นุชิตศิริภัทรา, ศิรดา ศรีรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ถนอมผล, สุวิมล ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ทรัพยากรดินส่วนใหญ่มีการเสื่อมโทรมจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการปลูกพืช เกษตรกรบางส่วนจึงหันมาปลูกพืชด้วยวิธีการไฮโดรพอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงของสารเคมีที่จะตกค้างในผลผลิต วิธีการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์ คือการปลูกพืชโดยการใช้น้ำและสารละลายธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ดำเนินการผสมสารละลายให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด การเติมสารละลายนั้นจะต้องใช้เวลา และความถูกต้องแม่นยำ ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง จากการผสมสารละลายแร่ธาตุ คือต้องใช้เวลานาน และมีความยุ่งยาก เกษตรกรบางท่านจึงตัดสินใจที่จะผสมสารละลายธาตุอาหารไปพร้อมกัน โดยไม่คำนึงถึงเวลา และลำดับของการผสม ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้ทำให้สารละลายมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม และจะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำให้กับการผสมสารละลายธาตุอาหารได้โดยประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright ในการควบคุมเวลา ลำดับ และปริมาณของการผสมสารละลายธาตุอาหาร