ระบบการลดเสียงรบกวนด้วยวิธีแบบใช้การป้อนไปข้างหน้าและการป้อนกลับโดยใช้อัลกอริทึม FxLMS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรชนก เจริญยงอยู่, ธนัยนันท์ พรพลธีกูล, เตชินี พิริยะวรากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครโฟนหอน (Feedback) เกิดจากสัญญาณเสียงจากลำโพงวนกลับเข้าไปในไมโครโฟน ซึ่งมักจะเกิดการจัดวางตำแหน่งของไมโครโฟนและลำโพงไม่เหมาะสม ซึ่งในบางครั้งเราไม่สามารถเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนั้นได้ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้วงจรลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไมโครโฟน โครงงานนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างวงจรลดเสียงรบกวน เพื่อนำมาใช้ลดเสียงรบกวนจากการวนกลับเข้าไมโครโฟน และจากค้นคว้าพบว่ามีการพัฒนาอัลกอริทึม Filtered-x Least Mean Square (FxLMS) ที่ใช้สำหรับการสร้างวงจรลดเสียงรบกวน ซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับรูปแบบสัญญาณเสียง ช่วงความถี่ เสียงรบกวนที่เข้ามา ดังนั้น โครงงานจึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ อัลกอลิทึม Filtered-x Least Mean Square (FxLMS) ในการลดสัญญาณเสียงรบกวนจากไมโครโฟนหอน ด้วยการจำลองในคอมพิวเตอร์ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถสร้างวงจรการลดเสียงรบกวนจากการวนกลับของเสียงจากลำโพงวนเข้าไมโครโฟนได้