ระบบควบคุมการใช้กลิ่นบำบัดความเครียดโดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักริน หงส์ฟ่องฟ้า, อธิศ จรัสปรีดาลาภ, ธนภัทร จงเจริญสันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความเครียดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกกำลังต้องเผชิญ ปัญหาด้านความเครียดย่อมทำให้เกิดผลเสียต่างๆมากมาย โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดมากแค่ไหนทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เราจึงต้องการทำโครงงานนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ความเครียดที่เราสนใจ คือ ความเครียดจากการใช้สมองในการท่องจำ ทำความเข้าใจ และคิดคำนวณ ซึ่งถือว่าเป็นความเครียดที่พบได้มากในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ทำให้เราสามารถตรวจจับคลื่นไฟฟ้าของสมองและแปลงออกมาเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเครียดได้ และในปัจจุบันมีการใช้สุคนธบำบัดซึ่งสามารถใช้ในการลดความเครียดได้ เราประยุกต์ความรู้ทั้งสองด้านมาผนวกกัน เพื่อสร้างเป็นระบบอัตโนมัติในการใช้กลิ่นบำบัดความเครียดโดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมอง โดยเราได้สร้างวงจรเพื่อตรวจจับคลื่นไฟฟ้าของสมอง แล้วศึกษาระดับความเครียด และเมื่อความเครียดถึงระดับที่ตั้งไว้ วงจรจะสั่งการให้ระบบปล่อยกลิ่นทำงานอัตโนมัติ เราจะตรวจสอบการทำงานของระบบนี้โดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมการทดลองที่ใช้ระบบนี้ให้เกิดความเครียดจนถึงระดับที่ระบบปล่อยกลิ่นทำงาน จากนั้นนำสัญญาณจากคลื่นสมองมาวิเคราะห์ว่าความเครียดลดลงหรือไม่ รวมทั้งสอบถามความรู้สึกของผู้ร่วมการทดลอง โดยเมื่อระบบรวมทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะสามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้ระบบนั้นกำลังมีความเครียดและสามารถปล่อยกลิ่นออกมาแล้วลดความเครียดของผู้ใช้ได้