ทดสอบความเป็นกรดของสมุนไพร(ผลไม้)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบลวรรณ รัตนโชติ, รดา เหล่าหว้าน, นันท์นภัส เพชรประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์