การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอัตราต่อการแกว่งของเปลนิวตัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนันธร ศรีเสมอ, วิรุฬห์วิทย์ วรวิรัช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางผู้จัดทำได้เห็นปรากฏการณ์การการแกว่งไปและกลับของเปลนิวตัน เปลนิวตันคือของเล่นอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานถูกส่งต่อจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างไรเปลนี้เป็นโครงไม้ตรงมีเชือกร้อยลูกกลมที่หนักถ้าดึงบอลลูกแรกออกมาแล้วปล่อยลงมันจะตกกลับและตีลูกบอลต่อไปที่อยู่ในแนวเดียวกันจากนั้นเกือบจะทันทีลูกสุดท้ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะกระเด็นออกมาและเมื่อตกลงมาก็จะตีไปตามแนวอีกครั้งหนึ่ง แล้วมุมในการแกว่งของมันจะลดลงเรื่อย ๆ นั่นทำให้ผู้จัดทำเกิดความสงสัยขึ้นว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลดลงของอัตราการแกว่งของมัน จึงเกิดการทดลองของผู้จัดทำขึ้นโดยการแบ่งตัวแปรที่ต้องการจะศึกษาและได้มาทั้งหมด ตัวแปรเพื่อทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อการแกว่งนี้ ได้แก่ความยาวของเชือกที่ห้อยลูกตุ้ม วัสดุที่ใช้ในการทำลูกตุ้ม ปริมาตรของลูกตุ้ม ความหนาแน่นของลุกตุ้ม มุมในการปล่อยลูกตุ้มที่ดีที่สุด

โดยผู้จัดทำได้ทำการหามุมในการปล่อยที่ดีที่สุดก่อนแล้วจึงทำการทดลองอื่น ๆ ตามมา