การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของต้นหอมและต้นกุยช่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ออมทอง พิเลิศ, วีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร, วิชญารัตน์ มาลีหวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกุยช่ายขาวเป็นพืชที่มีราคาสูงเนื่องจาก กุยช่ายขาวนั้นเป็นพืชที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยรสชาติที่กรอบหวานกว่ากุยช่ายเขียว จึงเป็นที่นิยมในตลาดบริโภค โดยกุยช่ายขาวนั้นมีราคาสูงกว่ากุยช่ายใบสีเขียว 3-4 เท่า กุยช่ายขาวมีวิธีการปลูกที่หลากหลาย แต่ที่นิยมใช้กันคือ การแยกหน่อ และที่สำคัญคือการปลูกที่ไม่ให้กุยช่ายขาวนั้นได้รับแสง

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการที่จะทราบว่าถ้าหากลองนำต้นกุยช่ายขาวมาปลูกในแต่ละกระถางที่ควบคุมระยะเวลาที่ได้รับแสงไว้แตกต่างกัน 4 กระถางด้วยกัน โดยทางคณะผู้จัดทำได้เลือกพืชมาอีกหนึ่งชนิดคือต้นหอม เนื่องจากต้นหอมเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นกุยช่ายขาว เพื่อศึกษาว่ามีพืชชนิดเดียวกันกับต้นกุยช่ายขาวที่สามารถใช้กรรมวิธีในการปลูกแบบไม่ได้แสงได้อีกหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาว่าระยะเวลาที่ได้รับแสง จะส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของต้นหอมและต้นกุยช่ายขาวอย่างไร และนำความรู้จากการศึกษาและการทดลองนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรต่อไป