การศึกษาปัจจัยและประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติกชนิด polyethylene terephthalate (PET) ของเห็ดนางรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกมณี บุญไทยกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกชนิด polyethylene terephthalate (PET) ซึ่งมีกลไกการทำงานในกระบวนการย่อยสลายพลาสติกชนิด polyethylene terephthalate (PET) และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานของเห็ดนางรม ให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติก จากการศึกษารายงานวิจัยพบว่าเห็ดนางรม เป็นเห็ดที่มีความสามารถในย่อยสลายพลาสติกโดยกินพลาสติกเป็นอาหารแต่ไม่เก็บสารพิษที่ได้จากการย่อยสลายพลาสติกไว้ในตัวเอง อีกทั้ง ยังสามารถผลิตเอนไซม์หลากหลายชนิด ได้แก่ laccases, manganese peroxidases, veratryl alcohol oxidases, versatile peroxidases, heme-thiolate peroxidases และ biocatalysts อื่นๆ ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้มี ส่วนช่วยในการย่อยสลายพลาสติกได้ ในการศึกษาผู้จัดทําจะเตรียมเอนไซม์จากเห็ดนางรม แล้วนําพลาสติกชนิด polyethylene terephthalate (PET) ชิ้นเล็กๆไปแช่ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลง ทุก 1 สัปดาห์ แล้วนํามาคํานวณหาค่าน้ําหนักที่หายไป และค่าความต้านทานต่อการดึง