การศึกษาประสิทธิภาพเอทิฟอนในการบ่มผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัตราการปล่อยแก๊สเอทิลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณ์ธรรมรินทร์ สุขชื่น, สุชัญญา โชติพุทธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การส่งออกผลไม้เป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งการบ่มผลไม้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ เพราะเป็นการเร่งให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นและพร้อมต่อการส่งออก มีทั้งการบ่มด้วยเอทิลีนที่ผลิตจากผลไม้ตามธรรมชาติและเอทิลีนสังเคราะห์ที่ได้จากสารเคมี ซึ่งเอทิฟอนเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในการบ่มอย่างแพร่หลาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เอทิฟอนในรูปแบบอุปกรณ์ควบคุมอัตราการระเหยของเอทิลีนที่ไม่ทำให้เกิดสารตกค้างบนเปลือกผลไม้ และทำให้ผลผลิตที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและพร้อมต่อการส่งออก โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตราการปล่อยแก็สเอทิลีนทีบรรจุสารละลายเอทิฟอนและน้ำซึ่งมีอัตราการปล่อยแก็สที่แตกต่างกันทั้ง 3 รูปแบบในการบ่มผลไม้ โดยอุปกรณ์แรกมีอัตราการปล่อยแก็สเอทิลีน 100 มิลลิลิตรต่อนาที อุปกรณ์ที่สองมีอัตราการปล่อยแก็สเอทิลีน 70 มิลลิตรต่อนาที อุปกรณ์ที่สามมีอัตราการปล่อยแก็สเอทิลีน 50 มิลลิลิตรต่อนาที เปรียบเทียบกับชุดการทดลองโดยทาเอทิฟอนที่ก้านขั้วและชุดควบคุม วัดอัตราการปล่อยแก็สเอทิลีน โดยการชั่งสารละลายเอทิฟอนพร้อมอุปกรณ์ก่อนและหลังการปล่อยแก๊สในอัตราส่วนที่เท่ากันและควบคุมเวลาการปล่อยแก็สเอทิลีน สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการบ่มผลไม้ ได้แก่ ความแน่นเนื้อ โดยใช้เครื่อง Texture analyzer, TA-XT plus และการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลไม้โดยใช้เครื่องวัดสี (Hunter Lab, Color Quest XE) จากผลการศึกษาเบื้องต้น คาดว่าผลไม้จากการใช้เอทิฟอนในรูปแบบอุปกรณ์ควบคุมอัตราการระเหยของเอทิลีน ไม่พบปริมาณสารตกค้าง ผลไม้มีการสุกที่สม่ำเสมอกว่าชุดการทดลองด้วยการทาเอทิฟอนที่ก้านขั้วโดยสังเกตุได้จากสีผิวของเปลือกผลไม้ และใช้ระยะเวลาในการสุกได้เร็วกว่าผลไม้ในชุดควบคุม