การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับน้ำมันจากดอกธูปฤาษี กาบมะพร้าว และแป้งมันสำปะหลังเพื่อประยุกต์ใช้กับบ่อดักไขมันจำลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์ธน เลิศนิบุนะ, นันทิตา ไต่ตาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับน้ำมันจากดอกธูปฤาษี กาบมะพร้าว และแป้งมันสำปะหลัง เพื่อประยุกต์ใช้กับบ่อดักไขมันจำลอง เป็นการนำแผ่นดูดซับน้ำมันที่มีอัตราส่วนวัสดุดูดซับ และตัวประสานที่ต่างกันซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างดอกธูปฤาษี แป้งมันสำปะหลัง และกาบมะพร้าวที่ใช้ทดสอบมีดังนี้ ชุด A 80:20:0, ชุด B 60:20:20, ชุด C 40:20:40, ชุด D 20:20:60 และชุด E 0:20:80 ตามลำดับ มาทดสอบหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน ศึกษาสมบัติทางกล การซึมน้ำ และลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม และนำสภาวะที่ดีที่สุดไปปรับประยุกต์ใช้กับการบำบัดน้ำเสียจริงจากโรงอาหาร ในบ่อดักไขมันที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เป็นการนำวัสดุดูดซับทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันแทนวัสดุสังเคราะห์ เป็นแนวทางหนึ่งเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียโรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีในบ่อดักไขมันจำลองที่ประดิษฐ์ขึ้น