การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มจากสารสกัดหยาบว่านตาลเดี่ยวที่ผ่านกระบวนการนาโนเอนแคปซูเลชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพัศ เจริญกิจเสรีวงศ์, ฐิติชัย พรสุริยะศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขภาพผิวเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะผิวหน้าแต่ในชีวิตประจำวันของทุกคนต้องพบเจอกับสิ่งแวดล้อมที่มีปัจจัยทำให้สุขภาพผิวที่แย่ลง ผู้ส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าต่างๆและนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่ม แต่เซรั่มที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้นอาจมีคุณภาพที่ไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการกักเก็บที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชั่นซึ่งจะช่วยทำให้สารสำคัญนั้นสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในสมัยโบราณมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการบำรุงผิวหน้าเพื่อทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวมีฤทธิ์ในการยับยั้งของเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งทำให้ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิลของเซลล์เมลาโนไซท์ ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำสารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวมาผ่านกระบวนการนาโนเอนแคปซูเลชั่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการห่อหุ้มสารสำคัญและอัตราส่วนของสารต่างๆในนาโนแคปซูล เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวที่ผ่านกระบวนการนาโนเอนแคปซูเลชั่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการชะลอการปลดปล่อยของสารสำคัญ โดยจะทำการศึกษาวิธีการนาโนเอนแคปซูเลชั่นกับสารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวโดยใช้วิธีการเตรียมหยดสารอินทรีย์แบบดั้งเดิม และการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารสกัดหยาบด้วยการสังเคราะห์แบบแขวนลอยโดยใช้กลไกการแยกวัฏภาคภายใน และทำการศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บและระยะเวลาในการปลดปล่อยสารสำคัญ หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารที่เป็นพอลิเมอร์จากนั้นจะนำนาโนแคปซูลที่ได้มาเป็นส่วนประกอบของเซรั่ม