ความสัมพันธ์ของจุดที่มีผลรวมของระยะทางจากจุดยอดในรูป n เหลี่ยมของเรขาคณิตสองมิติ และปริมาตรของรูปทรงสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรดา ศรีรอด, ปัณฑิตา มิตรเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทรัพยากรบางประเภทเมื่อหมดไปแล้วไม่สามารถทดแทนได้ สังคมในปัจจุบันนี้จึงเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การวางตำแหน่งเสาไฟในชุมชนโดยใช้สายไฟที่สั้นที่สุด ซึ่งโครงงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจุดที่มีผลรวมของระยะทางจากจุดยอดในรูป n เหลี่ยมสองมิติและจุดที่อยู่ในรูปทรงสามมิติ และหาความสัมพันธ์ของระยะที่ได้ศึกษาหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตสองมิติและหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติโดยใช้ระยะจากจุดใดๆ