โครงงานเครื่องเปิด-ปิดวาล์วถังแก๊สอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์ญปัญญ์ ผ่องแผ้ว, พลอยพรรณราย คำมณีย์, กัลย์ชนา จันทมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Automatic Gas Safety มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต Automatic Gas Safety เพื่อหาประสิทธิภาพของ Automatic Gas Safety และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Automatic Gas Safety การออกแบบโครงสร้าง Automatic Gas Safety โดยเริ่มออกแบบให้ เริ่มจากการติดตั้งจอ Touchscreen และบอร์ด Arduino Mega แล้วเขียนโปรแกรมให้ตัวบอร์ด Arduino Mega สั่งคำสั่งไปยังจอ Touchscreen จากนั้นนำเซอร์โว และเซนเซอร์มาต่อกับบอร์ด เพื่อให้เซอร์โวเป็นตัวหมุนหัววาล์วแก๊ส เปิด-ปิด และให้เซนเซอร์เป็นตัวตรวจจับคน เพื่อป้องกันการลืมปิดวาล์วถังแก๊ส เมื่อไม่มีคน จะปิดวาล์วหัวแก๊สอัตโนมัติ โดยจะตั้งเวลาไว้ประมาณ 15 นาที และสามารถจับเวลาในการใช้แก๊สได้ตามเวลาที่ต้องการ

ผลจากการทดสอบความพึงพอใจการใช้งาน Automatic Gas Safety โดยลดแรงข้อมือในการออกแรงหมุนวาล์วถังแก๊สมีค่าเท่ากับ 4.9 อยู่ในระดับดีมาก ผลจากการหาประสิทธิภาพ วาล์วสามารถเปิดใช้งานและมีการปิดโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ แสดงว่า Automatic Gas Safety นี้มีประสิทธิภาพ