โครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์เรื่อง น้ำพุเฮอรอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชิตา ถาวรศรี, เทพวรรณ ศิริวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัช แพรกทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำพุเฮอรอน (Heron's fountain) เป็นเครื่องกลชลศาสตร์ คิดค้นโดยเฮโรแห่งอเล็กซานเดรีย (Heron of Alexandria) ผู้เป็นนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ และนักฟิสิกส์ชาวอียิปต์โบราณในศตวรรษที่ 1 เราจึงได้สร้างน้ำพุเฮอรอนพร้อมทั้งศึกษาการทำงานของน้ำพุเฮอรอน พบว่า การที่จะเกิดน้ำพุเฮอรอนได้นั้นเกิดได้จาก การที่น้ำไปแทนที่อากาศในตอนแรกทำให้เกิดแรงดันอากาศและอากาศที่ถูกดันนั้น จะไปดันให้น้ำในอีกภาชนะขึ้นมาตามท่อทำให้เกิดน้ำพุขึ้น แต่น้ำพุเฮอรอนไม่ได้เป็นน้ำพุนิรันดร์ เมื่อน้ำที่เพิ่มขึ้นเต็มภาชนะ จะไม่เกิดน้ำพุ หลังจากศึกษาการทำงานของน้ำพุดังกล่าวแล้ว เราได้ทำการทดลองเพื่อสืบเสาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำพุเฮอรอนซึ่ง พบว่า เมื่อเปลี่ยนระดับความต่างของความสูงระดับน้ำ ยิ่งความต่างมากความสูงของน้ำพุก็จะเพิ่มขึ้นตาม หากเราเปลี่ยนความยาวท่อในการปล่อยน้ำพุพบว่ายิ่งความยาวท่อมาก ความสูงของน้ำพุลดลง หากเราเปลี่ยนแปลงของมุมท่อที่ปล่อยน้ำพุจากน้อยไปมากพบว่า มุมยิ่งมากน้ำพุจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และการทดลองทุดท้าย หากเราเปลี่ยนแปลงความหนืดของของไหล พบว่ายิ่งของไหลมีความหนืดมากจะทำให้ความสูงของน้ำพุมีค่าน้อย