โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผ่นเพียโซอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรามัย แซ่เฉีย, ธนภัทร เกื้อนุ้ย, อัมภิกา อุณาตระการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นเพียโซอิเล็ก-ทริกเมื่อทำการเปลี่ยนตัวแปรต่างๆได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเพียโซอิเล็กทริก จำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริกและการต่อวงจร และเราได้สร้างโมเดลการศึกษาทดลองการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์และโปรแกรม Arduino

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าเมื่อวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์ จะไม่ทราบค่ากระแสไฟฟ้าที่แน่ แต่ทำการเปรียบเทียบได้ว่าหากต่อวงจรแผ่นเพียโซอิเล็กทริกขนาดเท่ากันแบบอนุกรมและแบบขนาน จะพบว่าการต่อวงจรแบบขนานจะให้ปริมาณกระไฟฟ้าที่มากกว่า และเมื่อศึกษาด้วยโปรแกรม Arduino ทำให้ทราบค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แน่นอน ทำให้เราทราบว่าการต่อวงจรแผ่นเปียโซอิเล็กทริกแบบขนานจะให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรม แผ่นเพียโซอิเล็กทริกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าเมื่อให้แรงกดที่เท่าๆกัน และการเพิ่มจำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริกในการต่อวงจรแบบขนานจะทำให้ได้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น ในขณะที่การเพิ่มจำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริกในการวงจรแบบอนุกรมจะไม่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้า การต่อแผ่นเพียโซอิเล็กทริกแบบอนุกรม แม้จะเพิ่มจำนวนแผ่นเพียโซ แต่กระแสรวมของวงจรจะเท่าเดิม ดังนั้นการต่อ แบบอนุกรมจึงไม่เหมาะสมในการมาทำอุปกรณ์ผลิดกระแสไฟฟ้าของเรา ในขณะที่การต่อแผ่นเพียโซอิเล็กทริกแบบขนาน เมื่อมีจำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริกมากขึ้น จะทำให้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเช่นกัน