ถุงกระดาษจากพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณรัตน์ สถิโยธาพิทักษ์, อัยย์วรา ทางดี, ธมนวรรณ นิคาโม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการผลิตกระดาษนั้นจะต้องใช้เยื่อจากต้นไม้ เช่น ต้นยูคาลิปตัส สนเกี๊ยะหรือสนสามใบ ซึ่งจะทำให้มีการตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได ้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน จึงได้นำพืชในท้องถิ่นที่มีมาก เช่นตะไคร้และหญ้าแฝกมาทดแทน การทา กระดาษ ซึ่งพบว่าตะไคร้และหญ้าแฝกมีเนื้อเยื่อที่สามารถนำมาทำกระดาษได้ เช่นเดียวกับเยื่อของต้นยูคาลิปตัส สนเกี๊ยะหรือสนสามใบ

ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของตะไคร้และหญ้าแฝกและวิธีทำกระดาษ จากนั้นนำเอา เยื่อจากตะไคร้และหญ้าแฝกมาทา เป็นกระดาษ แล้วนำมาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกระดาษที่ทำจากตะไคร้และกระดาษจากหญ้าแฝก และพบว่ากระดาษที่ทำจากตะไคร้และหญ้าแฝกยังสามารถช่วยลด การตัดต้นไม้ ลดสภาวะโลกร้อน เพิ่มมูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่น และยังสามารถนำกระดาษที่ได้มาใช้ ประโยชน์ต่างๆได้อีกด้วย เช่น นำมาทำถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติก