ระบบเตือนและจัดการการเปิดน้ำทิ้งผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถาปกรณ์ อบกลิ่น, กานต์แก้ว ธรรมเสมา, นิธิกร โยธาประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวิชญ์ ทองมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเตือนและจัดการการเปิดน้ำทิ้งผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อป้องกันการเปิดน้ำทิ้งและเพื่อความสะดวกในการเปิดปิดน้ำ