ระบบดับเพลิงพร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ คำเเก้ว, กฤตติพร ครุฑเงิน, จิราภรณ์ จันทร์บัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัคคีภัย เป็นภยันอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟที่ขาดจากการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการลุกลามไปตามบริเวณต่างๆ ที่มีเชื้อเพลิง เกิดจากการลุกลามอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุการเกิดอัคคีภัยมี 2 ลักษณะ คือ เกิดจากความตั้งใจ เช่นการลอบวางเพลิง และเกิดจากความประมาทหรือขาดความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเสียหาย เป็นต้น(สถานีดับเพลิงสามเสน,ปี 2562) โดยสถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทยมีสถิติที่ค่อนข้างสูงในปี พ.ศ.2550-2559 เกิดอัคคีภัยประมาณ 1,600 ครั้งต่อปี นับเป็นมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 800-1,000 ล้านบาท(สำนักข่าวไทย,ปี2561) ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียของความเสียหายจึงควรมีระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย

จากการศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้อง โครงงานเรื่องระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยในอาคาร และช่วยนำทางผู้ประสบภัยออกจากอาคารตามเส้นทางหลบหนีที่กำหนดไว้ มีการวัดอุณหภูมิ เมื่อถึงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจะมีการดับไฟอัตโนมัติ และมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคาร(สามเณรธีรเดชและสามเณรนันทกร,ปี 2561) พบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้เป็นค่ากำหนดในการทดลองของโครงงานที่ศึกษา คือ 40 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิดไฟไหม้ และไม่มีระบบการตรวจจับควันไฟ จึงทำให้ระบบทำงานผิดพลาด

คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทำระบบตรวจจับควันไฟ และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINEขึ้นมา เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างไม่คาดคิด และนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเกิดอัคคีภัย