การพยากรณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรของภาคใต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธัสธาวิน วิมลทรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพานี ฉิมพลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์