การผลิตแผ่นไม้ประกอบจากไม้ไผ่เพื่อใช้งานในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญชุ์ จันทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้ไผ่ เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว หาได้ง่าย มีราคาถูก มีทั่วไปในแถบร้อนของเอเชีย และมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย ไผ่ใช้เวลาปลูกเพียง 3-5 ปี ก็สามารถนำมาใช้งานได้ และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย และแม้กระทั่งยารักษาโรค ในปัจจุบัน ไม้ไผ่ยังคงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุในงานก่อสร้างและตกแต่งอาคาร แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของไม่ไผ่ที่มีลำต้นกลม มีรูกลวงตรงกลาง และมีลักษณะเป็นปล้อง ทำให้ยังคงมีข้อจำกัดในการนำมาใช้งานอยู่มาก แม้จะมีการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นไม้ประกอบเพื่อให้สามารถใช้งานไม้ไผ่ได้หลากหลายมากขึ้นอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็จะเป็นการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ ดังนั้นในโครงงานเรื่อง “การผลิตแผ่นไม้ประกอบจากไม้ไผ่เพื่อใช้งานในท้องถิ่น” ฉบับนี้จึงได้เสนอแนวทางที่จะผลิตแผ่นไม้ประกอบจากไม้ไผ่ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถให้ชาวบ้านทั่วไปนำไม่ไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ มาผลิตเป็นไม้ประกอบเพื่อให้สามารถได้หลากหลายมากขึ้น เช่นทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น