การพัฒนาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ผสมผสานเข้าคู่กับซีโอไลต์ในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้รูปแบบแผ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนฝัน คงศร, ปวริศา ไกรสิทธิ์, ปัณฑรีย์ คุณรักษ์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีการกระจายอยู่มากมายทั่วโลก ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นแก๊สที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาแก๊สเรือนกระจก เป็นตัวการสำคัญที่สุดของปรากฎการณ์เรือนกระจก

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์ที่สามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะลดภาวะเรือนกระจกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อโลกของเรา จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ผู้คนมีความสนใจและช่วยกันลดภาวะเรือนกระจก