การเจริญเติบโตของผักคะน้าจากการรดน้ำที่มีค่าpHเป็น กรด กลางและเบส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา สิงห์หาร, ศิรดา เสมอดี, อัญชิสา มีสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยเรานั้น ผู้คนหันมารับประทานผักและรักษาสุขภาพกันมากขึ้นโดยรับประทานผักร่วมกับอาหารแต่ละมื้อในทุกๆวัน ซึ่งผักคะน้านั้นเป็นผักที่คนไทยนิยมทานมาก สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูและยังเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่าย หาตามท้องตลาดได้ง่าย คณะผู้จัดทำนั้นต้องการที่จะทราบว่าถ้าเราปลูกผักคะน้าโดยใช้น้ำที่มีค่าpHต่างกันนั้น จะทำให้ผักคะน้าเจริญเติบโตหรือไม่ ถ้าเจริญเติบโต เติบโตมากน้อยเท่าใด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะปลูกผักคะน้าโดยใช้น้ำที่มีค่าpHต่างกันได้แก่ กรด กลางและด่าง เพื่อศึกษาว่าผักคะน้าจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพของน้ำที่มีความเป็นกรด กลางหรือด่าง