การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศีดา เกิดสวัสดิ์, พรไพลิน พิมพ์กรรณ์, ขวัญจิรา ตาชูชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการบริโภคหอยแครงเป็นจำนวนมากในหมู่คนที่ชอบรับประทาน และเมื่อรับระทานเสร็จแล้ว ก็มักจะเหลือเปลือกหอยแครงซึ่งเหลือทิ้งและไม่นำไปใช้ประโยชน์อยู่จำนวนมาก ทำให้กลุ่มของพวกเราเล็งเห็นว่าเปลือกหอยแครงที่เหลือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย โดยเปลือกหอยแครงมีแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยา กับกรดแล้วจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เราจึงสืบค้นประโยชน์ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พบว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถใช้ทำวัสดุก่อสร้างโดยที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของคอนกรีต,นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตโพลีคาร์บอเนต เพื่อนำมาผลิตขวดพลาสติกและใช้เป็นสารเคลือบเลนส์, เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตโฟมชนิดแข็งและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เราจึงเลือกนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และจัดทำโครงงานเรื่องการเจริญเติบโตของพืชที่เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สังเคราะห์ขึ้นเอง