การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับไขมันของไคโตซานจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และเส้นใยจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร นาคีสังข์, กันตพงศ์ บุญโสดากรณ์, อติราช พันธ์เพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์