สารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ยับยั้งมะเร็งตับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา วินัยชาติศักดิ์, กฤตินี บุญศรีรัตนะ, เมทิกา โต้เศรษฐี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริลักษณ์ ชุมเขียว, มัณฑนา แจ่มกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งตับเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย พบว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเรื้อรังจนเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร สูงเป็นอันดับหนึ่งและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับหนึ่งในผู้ชายและอันดับห้าในผู้หญิง โดยการเกิดเซลล์มะเร็งตับจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งสามารถพบได้ในอาหารที่มีสาร Aflatoxin สะสมอยู่รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ประชากรที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดพยาธิใบไม้ในตับ กล่าวคือเป็นพยาธิที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในท่อน้ำดีตับ ซึ่งลักษณะอาหารเหล่านี้จะถูกส่งไปทำลายสารพิษที่ตับ และถูกสะสมในตับเป็นระยะเวลานานจนทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งตับ โดยโครงงานนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งตับ(HepG2) ของสารสกัดหยาบจากเห็ดเยื่อไผ่โดยทดสอบหาปริมาณสารสกัดจากเห็ดเยื่อไผ่ที่สามารถก่อให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโต (anti-proliferation) หรือทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และทำให้เกิดการยับยั้งการแพร่กระจาย (anti-migration) ของเซลล์ HepG2