การศึกษาผลการใช้สารสกัดจากเปลือกกระโดนในการย้อมสีเส้นใยต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์วิมล ล้อมงคลทอง, กุลนิษ เครือชะเอม, ณัฎฐธิดา แสงนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาผลการใช้สารสกัดจากเปลือกกระโดนในการย้อมสีเส้นใยต้นธูปฤๅษี (The Study of Extract in Careya Sphaerica Roxb. Shell Effect on Dyed Natural Fiber from Lesser reedmace) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มสีของน้ำย้อมเปลือกกระโดนจากชนิดตัวทำละลายต่างๆ, ศึกษาความคงทนของสีน้ำย้อมเปลือกกระโดนจากมอร์แดนท์ชนิดต่าง ๆ ในการย้อมสีเส้นใยต้นธูปฤๅษี และ ศึกษาความชื้นของเส้นใยต้นธูปฤาษีเมื่อใช้น้ำย้อมจากเปลือกกระโดน โดยสกัดและฟอกเส้นใยต้นธูปฤาษีด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ นำเส้นใยไปย้อมมอร์แดนท์ทั้ง 3 ชนิดที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปย้อมในน้ำย้อมจากเปลือกกระโดน ที่เตรียมจากตัวทำละลายต่างชนิดกันได้แก่ เอทานอล และน้ำ โดยนำไปย้อมเป็นเวลา 90 นาที ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง ทิ้งไว้ในที่ร่มให้แห้ง แล้วบันทึกผล

ผลการศึกษาพบว่าตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกกระโดน คือ น้ำ และค่าความเป็นกรดเบสของมอร์แดนท์มีผลต่อการติดสีของเส้นใยต้นธูปฤาษี และมอร์แดนท์ที่ทำให้สีของน้ำย้อมเปลือกกระโดนมีคงทนต่อแสง น้ำกลั่น และน้ำผงซักฟอกมากที่สุด คือ น้ำขี้เถ้า ในส่วนของการศึกษาค่าความชื้น พบว่าความชื้นที่วัดได้มีความชื้นที่น้อยกว่าเส้นใยต้นธูปฤๅษีที่ไม่ได้ย้อมจากเปลือกกระโดน