การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รสิยานันท์ คงมีทรัพย์, หทัยรัตน์ เรืองเดช, สุธินันท์ ยกมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ ชูสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 และนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ โดยนำเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 จำนวน 100 กรัมมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกด้วยวิธีสกัดเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 จากนั้นทำการบดเซลลูโลสแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแล้วนำแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ได้มาหาร้อยละผลได้ของเซลลูโลสและทดสอบสมบัติทางกายภาพ จากการทดลองพบว่า ผงเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มีค่าร้อยละของเซลลูโลสเท่ากับ 53 และลักษณะของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกขุ่นเป็นสีขาว นุ่ม ลื่น ไม่มีกลิ่น และเมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ จะพบว่าเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกที่โปร่งแสง สีขาวขุ่น แข็งเปราะ ลักษณะพื้นผิวนุ่มลื่นและมีความหนา 0.196 มิลลิเมตร ซึ่งจากการทดลองเมื่อเปรียบเทียบแผ่นฟิล์มพลาสติกจากผง CMC สำเร็จรูปกับแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 จะพบได้ว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกจากผง CMC สำเร็จรูปมีลักษณะใส มันวาว แข็ง ต่างจากแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่มีลักษณะเป็นฟิล์มพลาสติกขุ่นสีขาว