พลาสติกคุมดินจากใบจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา เหล่านายอ, กรกนก ช่างถม, กริยากร รักษ์ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันใบไม้ที่ร่วงหล่นมีเป็นจำนวนมากแต่ล้วนก็มีประโยชน์ในหลายด้านเช่น นำไปกลบหน้าดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร นำไปหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักและนำไปให้อาหารสัตว์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำสนใจใบของต้นจามจุรีที่มีคุณประโยชน์ต่อดินเป็นอย่างมาก สังเกตจากป่าตามธรรมชาติที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือดูแลอย่างใดเลย แต่ต้นไม้ทุกชนิดเจริญเติบโตและงอกงามอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะเศษใบไม้ที่หล่นทับถมกัน เกิดการย่อยสลายอินทรียวัตถุทางชีวเคมีจนเป็นประโยชน์ต่อพืชและบริเวณหน้าดิน ทั้งนี้เพราะต้นจามจุรีหรืออีกชื่อที่คุ้นเคยคือต้นฉำฉา เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขามากมายและโตเร็ว เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่วที่อุดมไปด้วยโปรตีน เป็นพืชที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่ตรึงธาตุไนโตรเจนได้ฉะนั้น ใบจามจุรีจึงมีธาตุไนโตรเจนมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์และสูงกว่าใบไม้ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำใบจามจุรีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยนำมาผลิตเป็นพลาสติกคลุมดินที่ช่วยในการใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ดินเก็บน้ำได้นานยิ่งขึ้น สามารถกำจัดและป้องกันพืชจากวัชพืชและศัตรูพืชได้ นอกจากนี้พลาสติกคลุมดินที่ทำขึ้นยังสามารถย่อยสลายได้เองเนื่องจากพลาสติกคลุมดินที่ผลิตขึ้นทำมาจากวัสดุธรรมชาติ