ส่งพิซซ่าแบบฮานอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ฆารวิพัฒน์, ปาริฉัตร สีหาพัฒ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา วันฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงได้จัดทาโครงงาน“กินพิซซ่าด้วยฮานอย” ขึ้นมา เนื่องจากพิซซ่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจการที่มีการจัดส่งบริการdelivery อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่งในการจัดส่งแต่ละครั้งมีเวลาจากัดในการส่ง อีกทั้งต้องการประหยัดให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลือง ทั้งยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการขนให้ได้มากที่สุดจะได้ออกไปส่งให้น้อยครั้งมากที่สุด โดยใช้หลักการฮานอยในการจัดสินค้า เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่ในการออกไปส่งหนึ่งครั้งจะมีแต่ลูกค้าที่สั่งแต่พิซซ่าขนาดเท่ากัน จึงต้องใช้หลักการนี้มาประยุกต์จัดเก็บสินค้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่ทับซ้อนกันจนพัง หรือหยิบออกมายากมากเกินไป