การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียโดยใช้เทาน้ำ ( Spirogyra sp. )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัสร์ อัดโดดดร, อินทิรา ไชยนาแพง, ศสิธร คุ้มจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีกระบวนการกำจัดโลหะหนักหลายวิธี โดยผู้ศึกษาได้สนใจกระบวนการดูดซับทางชีวภาพ โดยใช้เทาน้ำ ( Spirogyra sp. ) ซึ่งพบได้ท่วไปตามแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ และชาวบ้านทั่วไปรู้จักดี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเทาน้ำ (Spirogyra sp.) และ ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม (Optimum conditions) ของการดูดซับตะกั่ว ในห้องปฏิบัติการด้วยเทาน้ำ ( Spirogyra sp. ) แบบแห้ง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

1.ศึกษาการทดลองหาค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม 2.ศึกษาการทดลองหาปริมาณสาหร่ายแห้งต่อน้ำเสียที่เหมาะสม 3.ศึกษาการทดลองหาความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะหนักที่เหมาะสม 4.ศึกษาการทดลองหาเวลาที่เหมาะสมในการปั่นกวนสารละลายน้ำเสียสังเคราะห์ โดยตรวจสอบปริมาณโลหะที่ถูกดูดซับไป ด้วยเครื่อง AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometer )