การตรวจจับการขาดธาตุไนโตรเจนของอ้อยด้วยการประมวลภาพบนโมบายแอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีร์สุดา สิทธิทองสี, ทักษพร ไชยพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตแข็งแรง อ้อยก็ เช่นกัน ต้องการธาตุอาหารที่ได้รับจากอาหาร นำไปสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย สร้างความต้านทาน โรค ให้ผลผลิตและขยายพันธุ์ต่อ ๆ ไปได้ แต่มีธาตุไนโตรเจน ที่อ้อยต้องการในปริมาณมาก และดินที่ปลูกอ้อยก็มีให้ไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มในแปลงอ้อยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลักเหล่านี้ให้อ้อย โดยปกติไนโตรเจนมีอยู่ในดินมากเมื่อเปิดป่าใหม่ ๆ แต่เมื่อปลูกอ้อย ไปนาน ๆ อ้อยจะดูดธาตุเหล่านี้ขึ้นมาสร้างลำต้น ใบ ยอดและน้ำตาล เมื่อเราตัดอ้อยเข้าโรงงาน ก็เป็น ๆ การขนเอาธาตุอาหารไปจากดิน เราขนอ้อยส่งโรงงานทุกปี ธาตุอาหารในดิน ก็ลดลงไปทุกปี ๆ จนไม่พอ แก่ความต้องการของอ้อยรุ่นต่อ ๆ ไปจากปัญหาข้างต้นผู้จัดท้าจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การประมวลผลภาพ บนโมบายแอปพลิเคชั่น ทที่ทำให้เกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้และสามารถใช้เทคโนโลยีการ ประมวลผลภาพในการจำแนกกาการขาดธาตุไนโตรเจนของอ้อย และสามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี