เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติโดย KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรภัทร์ ตั่งรัตนผล, นนทวัฒน์ คำโฮง, วีรภาพ ราชเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประดิษฐ์เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติด้วย KidBright 2) เพื่อจัดทำน้ำยาไล่ยุง สูตรสมุนไพรไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ ดังนี้ นำบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดควบคุมการทำงาน เขียนคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE โดยต่อเข้ากับเซนเซอร์ต่างๆ ดังนี้ เซนเซอร์วัดระดับน้ำ โดยมีรีเลย์ 5 Vเป็นตัวตัด – จ่ายไฟให้แก่บอร์ด เซอร์โวทำหน้าที่เปิด-ปิดช่องอากาศ โดยมีหม้อแปลง ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจาก 220 V เป็น 24 V และ12 V ให้กับเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ ซึ่งจะตั้ง ปิดและเปิดตามเวลา

การทดลองเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติมีประสิทธิภาพโดยสามารถไล่ยุงได้ดีซึ่งจากผลการทดลองพบว่า เมื่อนำเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติไปทดสอบในห้องปิดที่มียุงอยู่ผลปรากฏว่าจำนวนยุงลดลง 90% และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำยาที่ใช้ในการไล่ยุงเป็นน้ำยาสมุนไพรที่ผู้จัดทำจัดทำขึ้น