การศึกษาหาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเส้นสัมผัสวงกลมที่ตัดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติพัฒน์ กฤตาคม, ประชา พรมท้าว, สิปปวิชญ์ สุนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีรูปร่างทางเรขาคณิตหรือรูปแบบทางเรขาคณิตมากมายแต่ก็สร้างขึ้นมาโดยไม่ได้รู้รูปแบบที่แน่นอนหรือจะหาว่าถ้าเกิดในรูปแบบที่ n จะเกิดเป็นรูปร่างอย่างไร ตัวอย่างการสร้างเส้นสัมผัสวงกลมโดยอาศัยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad ในการพิสูจน์ ออกมาโดยจะทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และจำนวนเส้นสัมผัสวงกลม