การศึกษาการสลายตอซังข้าวด้วยเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากกระเพาะหมักของวัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทอแสง ลี้สงวน, ชัชฎาพร กลางประพันธ์, อนัญญา จันปุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสลายตอซังข้าวด้วยแบคทีเรียที่ได้จากกระเพาะหมักวัว โดยนำของเหลวที่ได้จากกระเพาะหมักของวัว มาทำการคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้ จากนั้นมาทำการคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ดีที่สุดโดยใช้วิธีการ congo red plate assay แล้ววัดความกว้างของวงใสที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นนำชนิดของแบคทีเรียที่ได้มาทำการศึกษาการเจริญเติบโตในแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน คือ สารละลายกากน้ำตาล และน้ำซาวข้าว เพื่อหาแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมที่สุด และใช้ต้นทุนน้อย เมื่อได้แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมสำหรับทำน้ำเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากการนำแหล่งคาร์บอนและชนิดของแบคทีเรียที่ได้จากการคัดเลือก มาศึกษาการย่อยสลายตอซังข้าวในห้องทดลอง แล้วจึงนำน้ำเชื้อแบคทีเรียที่ได้ มาทำการศึกษาและทดลองกับแปลงนาจริง