การศึกษาการออกแบบระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยในด้านการสื่อสารผ่านจำนวนเฉพาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรดนย์ เข็มปัญญา, ณัฐวัฒน์ จันทร์ต๊ะบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์