พลาสติกธรรมชาติจากหนอนนกและกระบวนการในการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพัทธ์ เจริญสุข, อานนท์ จันทร์รุ่งเรือง, ธนากร เพชรชำลิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์, อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการย่อยสลายพลาสติกของเอนไซม์ในหนอนนกเพื่อนำมาใช้กับการสร้างพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้