การศึกษาคุณสมบัติของเปลือกหอยแครงเพื่อใช้ทดแทนวัสดุในการทำอิฐบล็อกประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ กันจะนะ, ทักษพร พรมจักร์, ปิยนันท์ กรรณิการ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิพย์ นิโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเรื่องอิฐบล็อกประสาน พบว่า ส่วนประกอบของอิฐบล็อกประกอบด้วย ดิน ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด และหินฝุ่น ทางผู้จัดทำสนใจในการทำส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ที่มีหินปูนและดินเหนียวเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากหินปูนที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์จำเป็นต้องมีการระเบิดภูเขาเพื่อนำหินปูนมาใช้ ซึ่งในส่วนนี้ผู้จัดทำคิดว่ามีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาทดแทนหินปูนได้ ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นคุณสมบัติของเปลือกหอยที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตมาใช้ทดแทน ดังนั้น ผู้จัดทำได้มีความคิดที่จะนำเปลือกหอยแครงที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการทดแทนวัสดุในการทำอิฐบล็อกประสาน

หอยแครง เป็นหอยจำพวกกาบคู่ชนิดหนึ่ง พบในพื้นท้องทะเลชายฝั่งตื้นๆ ที่เป็นโคลนหรือโคลนเหลวและนิยมนำมาประกอบอาหารเป็นอย่างมาก และหลังจากการประกอบอาหารเปลือกหอยแครงที่ไม่สามารถรับประทานได้นั้นถูกทิ้งเป็นขยะและไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากในท้องถิ่นของผู้จัดทำมีเปลือกหอยแครงที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะจำนวนมาก ผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจและต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเปลือกหอยแครง โดยการนำเปลือกหอยแครงมาล้างทำความสะอาดและทำให้แห้ง จากนั้นนำเปลือกหอยแครงไปเผาด้วยเตาเผาแล้วจึงบดให้ละเอียดและนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการทำอิฐบล็อกประสาน จากนั้นจึงนำไปอัดตามกระบวนการอัดอิฐบล็อกประสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มค่าการดูดซับเสียง และเพิ่มรูพรุนให้กับจากปกติ

ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเสริมเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด