การศึกษาค่าการติดสีและค่าความคงทนต่อการซักของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยแก่นฝางโดยใช้สารช่วยย้อมจากกะลามะพร้าวและมะแขว่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร เชียงคำ, หัทยา สติหทัย, ศุภิสรา คงรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย, ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารสกัดจากแก่นฝาง โดยใช้สารช่วยย้อมจากกะลามะพร้าว เพื่อเปรียบเทียบค่าการติดสีและค่าคงทนต่อการซักของผ้าฝ้ายที่ได้ กับผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากแก่นฝาง ที่ใช้มะแขว่น เป็นสารช่วยย้อม รวมถึงเปรียบเทียบค่าการติดสีและค่าคงทนต่อการซัก จากสารช่วยย้อมทั้งสองชนิด กับผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากแก่นฝาง ที่ใช้สารส้มเป็นสารช่วยย้อม วิเคราะห์ค่าการติดสีด้วยวิธีการจัดสีแบบ L*a*b* และวิเคราะห์ค่าคงทนต่อการซักตามมาตรฐานการทดสอบ Colour fastnessto washing:Test 1 โดยใช้เกรย์สเกลระดับ 1 ถึง 5 ประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสีและการติดเปื้อนสี ตามมาตรฐาน ISO 105-A02 และ ISO 105-A03 เป็นตัวเปรียบเทียบสี