การศึกษาคุณภาพการแปรรูปเพื่อยืดอายุการใช้งานของถั่วเหลืองหมักด้วยวิธีการทำให้แห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา วิลัยกุล, วิไลพร บานใจ, ชลธิดา บริรักษ์พัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที, ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์