ที่อยู่ของยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา ใจสงัด, จินตรัตน์ เต็มรัก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันทนี ทาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่อยู่ของยา

ในปัจจุบันมนุษย์ส่วนมากไม่เห็นความสำคัญในการเก็บรักษายาให้ถูกต้องซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ยาเสียหรือเสื่อมคุ

ณภาพลงส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่า่งกายของเรา นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มนุษย์เก็บรักษาอย่างถูกวิธีถูกคุณลักษณะโดยใช้ยาตัวอย่างคือ 1.ยาพาราเซตามอล 2.ยาแก้แพ้ 3.ยาแก้ปวด ซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาสามัญประจำบ้าน โดยจะทำการทดลองโดยการ นำยาไปวางที่ต่างๆและทำการวัดอุณหภูมิและค่าแสงโดยใช้โปรแกรมKid-bright ในการวัด หลังจากนั้นนำยาแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ใดเหมาะกับการเก็บรักษายา