เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชัยภูษิต บัวมาตย์, ปัณณทัต อยู่ยงวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องปลิดถั่วลิสงจากฝักนั้น มีตัวแปรที่จะต้องศึกษา ได้แก่ กำลังของมอเตอร์ แรงหมุนของมอเตอร์ โดยศึกษาหาค่าที่เหมาะสม และ ทำให้ผลผลิตได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเเละยังสามารถปลิดฝักถั่วลิสงออกมาได้