เครื่องปลูกผักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิสรา สุรักษ์, ศุภมาส ศรีคำมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกันยายนถึงปลายตุลาคม เพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี โดย วิธีปลูกผักชี นั้น ปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ สามารถปลูกได้ทั้งแบบกระถาง และ แปลงดิน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงการคิดค้นเครื่องปลูกผักชี เพื่ออำนวยความสะดวกในการปลูกผักชีให้แก่ผู้ปลูกหรือเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนเวลาให้ผู้ปลูกสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจในการทำโครงงาน