แอพพลิเคชันติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังกายในการปรับปรุงพฤติกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรภัทร สุทธิศิลป์, รักษ์ไพร แพรกนันเธอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการออกกำลังกายจากการเอาชนะอุปสรรคในการออกกำลังกาย 2) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกกำลังกายจากการรับรู้การพัฒนาของกล้ามเนื้อ โดยในการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี จํานวน 2 คนและประเมินผลลัพธ์ที่ได้จาก

แอพลิเคชันโดยติดตามจากนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย 1) ผู้ที่มีความถี่ในการออกกำลังกายมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 2) ผู้ที่มีความถี่ในการออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 3) ผู้ที่ออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ไปจนถึงไม่ออกกำลังกายเลย 4) ผู้ที่มีประวัติมีปัญหาอาการบาดเจ็บ กลุ่มละ 25 คน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเพื่ออ้างอิงและนำข้อมูลไปใช้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ และเพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันในต่อๆไป