เครื่องผลิตกระดาษรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิมน ไชยวงษา, อรัญญา พ่อบำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องรีไซเคิลกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระดาษที่ผ่านการใช้งาน เช่น เอกสารประกอบการเรียน เอกสารการประชุม มาผ่านการรีไซเคิลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกครั้ง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง