ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสนามแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิษฎา พงศ์ดี, ปัทมาพร ชมภูนาค, ณิชกานต์ เทศมงคลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฟิสิกส์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสนามแม่เหล็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบลวดตัวนำ

โดยทำการทดลองด้วยการจำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการนำแท่งแม่เหล็กชนิดกลมแบนมาวางไว้เป็นฐานและนำขดลวดทองแดงมาพันรอบถ่าน แล้วนำด้านขั้วลบของถ่านมาวางตั้งฉากกับแท่งแม่เหล็กชนิดกลมแบน จากนั้นสังเกตการทดลองโดยการนำทฤษฎีเข้ามาอธิบายหลักการ