บรรจุภัณฑ์ทุเรียนไร้กลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี โรจน์พลากร, ณัฐญดา อิ่มด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ เภรีฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมีงานวิจัยที่ได้ศึกษาว่าเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นได้ดี ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดต่อยอดมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุทุเรียนที่ทำขึ้นจากผงถ่านกัมมันต์ (activated carbon) จากเปลือกทุเรียนและซังข้าวโพด อีกทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่เป็นเปลือกทุเรียนและซังข้าวไปด้วย โดยผงถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและซังข้าวโพดทำได้โดย นำเปลือกทุเรียนและซังข้าวโพดไปตากและอบจนแห้งแล้วนำไปเผาจนได้ออกมาเป็นถ่านจากนั้นนำถ่านที่ได้มาบดเป็นผงให้ละเอียดและนำมาผสมในกระบวนการทำกระดาษซึ่งทำขึ้นเองจากแป้งมันสำปะหลัง จากนั้นนำกระดาษที่แห้งแล้วมาขึ้นรูปเป็นกล่องบรรจุโดยจะใช้หลักการของการปิดกล่องแบบสูญญากาศ