น้ำหมักชีวภาพไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ เขียวทอง, ถิรวิทย์ เชาวลิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์, ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้มีการนำไคโตซาน ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ โดยสกัดมาจากเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง หรือ ผนังเซลล์ของรา มาใช้ในการกระตุ้นการเจริญของพืช เนื่องจากไคโตซานมีองค์ประกอบของไนโตรเจนที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ไคโตซานยังชักนำให้พืชสร้างสารประกอบฟีนอลิกเช่น ลิกนิน ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ และ phytoalexin ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มีผลให้เซลล์พืชแข็งแรงและทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรคและแมลงได้มากขึ้น ส่งผลให้เมล็ดงอกมากขึ้นและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รายงานว่าการกระตุ้นการงอกของเมล็ดฟักแฟงที่แช่ในสารละลายไคโตซานที่ความเข้มข้น 0.8% สามารถกระตุ้นให้เมล็ดมีความงอกสูงสุดในเมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์บิงโกยาว บงกช บิงโก และ103Bพบว่าพันธุ์ 103Bที่แช่ในไคโตซานความเข้มข้น 0.5% ทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกและค่าดัชนีการงอกสูงสุด นอกจากนี้ ได้ศึกษาผลของการแช่เมล็ดพริกมันพันธุ์บางช้างและพริกขี้หนูพันธุ์ซูเปอร์ฮอตด้วยสารละลายไคโตซานเข้มข้น 0, 50, 100และ 200ppm ต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด พบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์พริกในสารละลายไคโตซานเข้มข้น 100ppm สามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์พริกได้สูงสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ 70.7%ในสัปดาห์ที่หนึ่ง และเพิ่มขึ้นเป็น 91.6%ในสัปดาห์ที่สองหลังเพาะเมล็ด

จากที่มาและความสำคัญดังกล่าวดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพใครโตซานจากเปลือกกุ้งต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพริกซึ่งคาดว่าผลที่ ได้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำสารชีวภาพที่หาได้ง่ายปลอดภัยและสามารถทำได้เองในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเร่งการเจริญเติบโตของพริกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปนี้