การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการยึดเกาะของนาโนซิงค์ออกไซด์บนผ้าฝ้ายมัสลินเพื่อพัฒนาสู่การผลิตหน้ากากผ้าลดแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชาณีย์ ทองมาก, ภูธิป พัวตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายมัสลิน โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนที่1 ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าที่เคลือบด้วยนาโนซิงคนออกไซด์และตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยึดเกาะของนาโนซิงค์ออกไซด์บนเนื้อผ้า