การผลิตเบาะรองนั่งจากเศษหมอนยางพาราและเศษเตียงนอนยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชมน เกิดสุข, สิตานัน พรหมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทย ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนยางมากมาย น้ำยางพาราที่ได้จากต้นยางพารามักนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นำน้ำยางพารามาแปรรูป คือ หมอนยางพาราและเตียงนอนยางพารา ซึ่งในกระบวนการผลิตหมอนยางพาราและเตียงยางพารานั้น มักมีเศษหมอนยางพาราและเศษเตียงนอนพาราเหลืออยู่เสมอ ซึ่งเศษหมอนและเตียงยางพาราเหล่านี้ก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อจนกลายเป็นขยะ คณะผู้จัดทำจึงอยากจะนำเศษหมอนยางพาราและเศษเตียงนอนยางพารามาใช้ประโยชน์ โดยคณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำเศษหมอนยางพาราและเศษเตียงนอนยางพารามาแปรรูปเป็นเบาะรองนั่งโดยใช้น้ำยางผสมสารเคมีที่ผ่านการตีฟองเป็นตัวเชื่อมของเศษหมอนยาพาราและเศษเตียงยางพารา เพื่อใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตหมอนยางพาราและเตียงยางพารา